ผอ.ศูนย์สารสนเทศกรมฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และการสนับสนุนการดำเนินงานระบบเทคโนโลยี เครือข่าย และระบบสารสนเทศชุมชน ปี 2561

วันที่ 6 ก.พ.61จ.อุดรธานี รับการติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และการสนับสนุนการดำเนินงานระบบเทคโนโลยี เครือข่าย และระบบสารสนเทศชุมชน ปี 2561 นำโดย นายชัยยา ขำสะอาด ผอ.ศูนย์สารสนเทศฯและคณะ แนะแนวทางการดำเนินงาน เป้าหมายเข้ารับการตรวจติดตามฯ ได้แก่ พัฒนาการอำเภอ และคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. รวม 45 คน โดยมี นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์ หนก.งานส่งเสริมฯ และนายประสพชัย วิจารณรงค์ หนก.งานสารสนเทศฯ นำรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพอเพียง สพจ.อุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 5 ทั้งนี้ ไดลงพื้นที่พบปะและให้กำลังคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ อ.กุมภวาปี ณ ที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)