ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นั่งหัวโต๊ะ! ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 7/2561 เปิดปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 7/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติไห้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี รวบรวมผลการดำเนินงานฯ ซึ่งนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัด มอบหมายให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ดำเนินการกิจกรรมหลักๆ เพื่อทราบในที่่ประชุม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่่องเที่ยวของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และการสนับสนุนซื้อหุ้นประชารัฐ ของ สนง.พมจ.จังหวัด โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัด อาคาร 2 ชั้น 4

(Visited 1 times, 1 visits today)