แถลงข่าว:อุดรธานีจัดงานนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัด(นายกัมปนาทจักวาล วิเวศศรีพุทธา)และตัวแทนหมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยว จัดแถลงข่าว โดยมีการจัดแสดงกิจกรรม/ผลิตภัฒฑ์ดีเด่นสำหรับหมู่บ้านเพื่อการการท่องเที่ยวของแต่ละหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 5 หมู่บ้าน 5 อำเภอ ซึ่งได้แก่ 1.บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
2.บ้านนาสมนึก หมู่ที่ 6 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
3.บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
4.บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
5.บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้กำหนดให้จังหวัดฯจัดงานนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านOTOPเพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

(Visited 1 times, 1 visits today)