ข่าว-กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี บรรยาย ย้ำ! บทบาทภารกิจคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ ในการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่นยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ ปี 2561