ข่าว-กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

3 หมู่บ้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณี และวัฒนธรรม จังหวัดอุดรธานี เปิดตัวแรง! ยกหมู่บ้านมาประชาสัมพันธ์หน้าห้างใหญ่ ผู้ว่าฯ อุดร เผยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

พัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี จัดทัพ พช. ทั้งจังหวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3.4 เน้นเตรียมความพร้อม “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

รอง ผวจ.อุดรธานี นั่งหัวโต๊ะ! ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 3/2561 มติประชุมมอบ พช. (เลขาฯ) รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานทุกคณะ