ข่าว-กลุ่มงานสารสนเทศฯ

ผอ.ศูนย์สารสนเทศกรมฯ นำทีมลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และการสนับสนุนการดำเนินงานระบบเทคโนโลยี เครือข่าย และระบบสารสนเทศชุมชน ปี 2561

จังหวัดอุดรธานี มอบโล่รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ดีเด่นระดับจังหวัดในการประชุมนายอำเภอ