ข่าว-กลุ่มงานส่งเสริมฯ

เรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ใจ พช. ! สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เชิญพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดอุดรธานี

สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อุดรธานีให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ศูนย์สาธิตการตลาด! พัฒนาจังหวัดฯ สั่งการนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมนำประสาน