ข่าว-กลุ่มงานส่งเสริมฯ

อุดรธานี ประชุมเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบและระดับจังหวัด ในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรมการพัฒนาชุมชน