คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) และนิทรรศการมีชีวิต “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี พ.ศ. 2562

(09/12/2562)

จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

(02/12/2562)

จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) และนิทรรศการมีชีวิต “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ประจำปี พ.ศ. 2562

(02/12/2562)

จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

(12/11/2562)

จัดซื้อ/จัดจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด

(12/11/2562)