โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

นายกัมปนาทจักวาล วิเวศ ศรีพุทธา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวิเศษ ศรีวะสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มงาน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายประสพชัย วิจารณรงค์

หัวหน้ากลุ่มงาน

ฝ่ายอำนวยการ

นางสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพูนคณิต เขตประทุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ โกสุมภ์ศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งสว่าง

นักจัดการทั่วไป

นางกนกกร สุทธิอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวบัวผัน กรมลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศศิธร ขันตรีกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนันทาวดี โรจนาธิวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอนุรักษ์ พิเนตรเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุวรรณี พงษ์เกษม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววีรยา ปัญญาภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางมณีรัตน์ ฉลาดสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธฺติพันธ์ พลสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทัศนาวรรณคามวรรณ

จพง.ชำนาญงาน

นางสาวอ้อยทิพย์ ณรงค์ชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายทรงชัย ชาญเดช

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายทรงชัย ชาญเดช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุพัตรา ธรรมทร

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายชัยวัฒน์ มาสาซ้าย

พนักงานขับรถยนต์

นางอภิรดี สุขเกษม

พนักงานปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)