พช.อุดรธานี ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 เมษายน 264 เวลา 10.00 น.

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดอุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการของทุกภาคส่วน ในการกำหนดนโยบาย  แผนงาน แนวทางการปฏิบัติงานฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ (Admit) และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด ณ. ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ

 

กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)