พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 10 มิถุนายน  2564 เวลา 10.00 น.

นายจำรัส  กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3/2564

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและให้ความเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปี พ.ศ.2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์)  อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)