พช.อุดรธานี ดำเนินโครงการขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมให้ความรู้ ปรับแนวคิด และฝึกปฏิบัติจริง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพทธา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลองค์ความรู้การทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2  ฝึกอบรมให้ความรู้ ปรับแนวคิด และฝึกปฏิบัติจริง พร้อมมอบนโยบายและบรรยายศาสตร์พระราชาฯ

การนำแนวคิดตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน (งบพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ) มีหลักสูตร 3 คืน 4 วัน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน จาก อ.หนองหาน,น้ำโสม, กุมภวาปีและ อ.หนองวัวซอ สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้

– ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

– การแปลงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

– ทฤษฎีบันได 9 ขั้น

– หลักกสิกรรมธรรมชาติ

โดย คณะวิทยากร ศพช.อุดรธานี, สพจ.อุดรธานี และ วิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

ณ หอประชุมกัลปพฤกษ์  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

 

ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)