พช.อุดรธานี ร่วมลงพื้นที่ถอดองค์ความรู้ สรุปบทเรียนและจัดทำองค์ความรู้ เพื่องานพัฒนาชุมชน พื้นที่อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา  หมั่นเรียน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วย นางจิรวรรณ  วรรณศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับทีมจัดการความรู้ (KM Team) จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ  ลงพื้นที่ตามโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การจัดการความรู้โครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (KM สัญจร) เพื่อให้ข้อมูลและร่วมถอดองค์ความรู้ ณ ครัวเรือนเป้าหมาย นายแสวง  ศรีธรรมบุตร  นายทนงศักดิ์ ศรีดาวงศ์  ผู้ใหญ่บ้าน และนายไชยยา  โนนอาสา ประธานกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติคริสตจักรนาเรียง ชุมชนบ้านนาเรียง หมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ ขอขอบคุณ นายนิรันดร์ โคตรธรรม พัฒนาการอำเภอศรีธาตุ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับคณะฯ ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)