พช.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ครั้งที่ 6/2564

วันที่  21  กรกฎาคม  2564 เวลา  09.30 น.

นายจำรัส  กังน้อย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ประธานที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2564

ในการนี้  นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) ร่วมประชุมฯ เพื่อทราบและพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่  ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร  ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)