ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองแสง และ อำเภอกุมภวาปี

พช.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองแสง และ อำเภอกุมภวาปี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๔

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวบัวผัน  กรมลี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะทำงานนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี กลุ่มโซนที่ ๑  พร้อมด้วยนางจิรวรรณ  วรรณศิริ นางสาวสายใจ  ชูพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวกาญจนา จรัสแสง นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุดรธานี ดังนี้

ภาคเช้า ๑๐.๐๐ น.

ลงพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี พบปะผู้นำชุมชนและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพื่อแนะนำเรื่องการบริหารจัดการหนี้, การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรเพิ่มอีก  ๒  องค์กร และแนะนำแนวทางการตรวจสอบเงินจากกลุ่มที่ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยนางพูนคณิต  เขตประทุม  พัฒนาการอำเภอหนองแสง มอบหมายให้นายอุทัย  กุโรรัตน์ และนางจินตนา  มูลคำสุข  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามจากคณะฯ

ภาคบ่าย เวลา  ๑๓.๓๐ น.

ลงพื้นที่ ณ วัดศาลาวัดสมศรีสะอาด บ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบปะสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพื่อแนะนำเรื่องการบริหารจัดการหนี้, การชำระเงินกู้ยืม. การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 2 โครงการ,ประชาสัมพันธ์รับสมัครองค์กร 2 องค์กร, แจ้งแนวทางการขอปลดหนี้รายบุคคล และแนะนำแก้ไขปัญหากลุ่มที่มีการยักยอกเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยนางภัทราพร  สีหามาตย์  พัฒนาการอำเภอกุมภวาปี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและรับการตรวจติดตามจากคณะฯ ในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว  : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)