ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564

พจ.อุดรธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 17  กันยายน  2564  เวลา 13.30 น.

นายวันชัย  จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุดรธานี (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564

ในการนี้  นายกัมปนาทจักรวาล  วิเวศ  ศรีพุทธา  พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ของจังหวัดอุดรธานี และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และพัฒนาศักยภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

ภาพ/ข่าว  :  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)