ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 แก่พัฒนาการจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด อำเภอ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  จากห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธส พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายประสพชัย วิจารณรงค์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายวรรณะ สมชัย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นายเจษฎา หมั่นเรียน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2565 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามหลักแนวคิด งาน งบ ระบบ และคน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 ดังนี้

  • หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข
  • รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
  • กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล
    และมีประเด็นการพัฒนางานพัฒนาชุมชน ตามวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
  • สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
  • ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
  • เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
  • เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)