ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2564

พช.อุดรธานี ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 10/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจฯ ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. ย้ายข้าราชการตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2786/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จำนวน 1 ราย คือ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
2. การจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2564 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
3. การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1-2) งบดำเนินงานและงบลงทุน จำนวน 24 โครงการ เงิน 13,057,600 บาท
4. ผลการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปี 2564
5. การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและใช้ประโยชน์ ปี 2565

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)