ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565

จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี พบปะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ นางวิจิตรา คำสุขใสย์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯ พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีกับท่านกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา ในการรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน สำหรับการประชุมในวันนี้ มีวาระการประชุม ดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)จังหวัดอุดรธานี
2. แนวทางการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.)จังหวัดอุดรธานี
3. พิจารณากลั่นกรองโครงการประเภทอุดหนุน จำนวน 77 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,605,300 บาท

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)