พช.อุดรธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานที่ประชุมฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน เพื่อเตรียมการรับเสด็จดังนี้
1. ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 26 และ 28 มกราคม 2565 และจะประทับแรม ณ โรงแรม DE PRNCESS อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม 2565
2. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ และพระพุทธรูปหินจุยเจีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระอัฐิธาตุองค์หลวงตา ในวันที่ 30 มกราคม 2565 และทรงกำหนดจะเสด็จจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2565 โดยประทับแรม ณ เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ กำหนดจะเสด็จจังหวัดอุดรธานี เพื่อเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ในการนี้ นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้นายประสพชัย วิจารณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อาคาร 1 ชั้น 5

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)