“พช.อุดรธานีจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ”

“พช.อุดรธานีจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายประสพชัย วิจารณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กิจกรรม ริเริ่มระดับจังหวัด ดำเนินการระดับอำเภอ การนี้ นางสาวบัวผัน กรมลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และผู้นำ อช. ในพื้นที่อำเภอเมืองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คนและมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1 การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยนายบุญฤทธิ์ ธรรมวงษา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และ นางสาวกนกมณฑ์ ภูประไพ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ วิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุดรธานี
2 การจัดเวทีเสวนาการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประสบความสำเร็จ

ในการนี้ พันจ่าอากาศเอกสงกรานต์ ดุจธรรมสาร พัฒนาการอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)