พช.อุดรฯ ร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน และมอบนโยบายการถอดบทเรียนและการศึกษาวิจัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินงานโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่1 เพิ่มทักษะการจัดการความรู้ กิจกรรมที่ 1.2 เพิ่มทักษะด้านการถอดบทเรียน เพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ และเครือข่ายนักจัดการความรู้ ให้มีทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาทตำบลหนองสนม ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร และผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ 76 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายพื้นที่จุดตัวอย่าง และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมจำนวน 464 คน
ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายเจษฎา หมั่นเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพนิดา กุโรรัตน์ พัฒนาการอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 5 คน เข้าร่วมอบรมโครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ด้านการถอดบทเรียน ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสะอาด
#การจัดการความรู้
#KM
#ChangeForGood
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)