พช.อุดรธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายวรรณะ สมชัย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ และจัดทำแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการ ศจพ.จ. เข้าร่วมประชุมฯ

ในการนี้ นายเจษฎา หมั่นเรียน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนางสาววรพร อัมวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำเสนอผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 และแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2566 (ระยะที่ 2) ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนในทุกระดับ ทุกมิติ และแจ้งแผนการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ และปฏิบัติตามแผนฯ ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)