พช.อุดรธานี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายชูชีพ พงษ์ไทย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและภูมิภาคร่วมประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานฯ ถ่ายทอดสัญญาณการประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัดได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายวรรณะ สมชัย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นายเจษฎา หมั่นเรียน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นางสาวบัวผัน กรมลี ผอ.กลุ่มงานประสานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นเน้นย้ำตามหลักเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 บทบาทผู้บริหารในการเสริมสร้างความโปร่งใส มิติที่ 2 สำนักงานสะดวก มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมของเครือข่าย มิติที่ 4 การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม มิติที่ 5 นวัตกรรมในการสร้างความโปร่งใส ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.อุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)