ข่าว-กลุ่มงานสารสนเทศฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 : นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.15 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (ศปก.อด.) ครั้งที่ 24/2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร อส. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี ” ร่วมประชุมการสำรวจที่หมายเตรียมการต้อนรับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี”

(@) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. เตรียมความพร้อมต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติคริสตจักรนาเรียง และศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ณ จุดขยายผลพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นาโมเดล” ชุมชนบ้านนาเรียง หมู่ที่ 11 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ นายแสวง ศรีธรรมบุตร ในวันที่อังคาร 17 พฤศจิกายน 2563