ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา ณ กลุ่มทอผ้ากลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดราชประสิทธิ์ บ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานส่งเสริมศิลปาชีพ

พช.อุดรธานี ร่วมประชุม ติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference