ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

อำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพเเละรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเเละพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทีมปฏิบัติการฯบ้านธาตุ อ.พ็ญ ประกอบด้วย พัฒนากร ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ตจรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำ ครัวเรือนเป้าหมายฯ ตามฐานข้อมูลในระบบ TPMAP ในพื้นที่ หมู่5 ตำบลบ้านธาตุ

ทีมปฏิบัติการฯบ้านธาตุ อ.พ็ญ ประกอบด้วย พัฒนากร ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ตจรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำ ครัวเรือนเป้าหมายฯ ตามฐานข้อมูลในระบบ TPMAP ในพื้นที่ หมู่3 ตำบลบ้านธาตุ