Archives: ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมย่อย พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ๑. ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14/03/2565)