โครงสร้างและหน่วยงาน/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

08-4874-0580

นายประสพชัย วิจารณรงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

08-1823-2581

นายวรรณะ สมชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

08-1823-2560

นายเจษฎา หมั่นเรียน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

08-1823-2605

นางสาวบัวผัน กรมลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

08-7234-0814

นางวนิดา มัฆวิมาลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2581

นายปริญญา รัตนศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2560

นางศศิธร ขันตรีกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2605

นางอนุรักษ์ พิเนตรเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-7234-0814

นางสาวสายใจ ชูพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2581

นายศิริบูรณ์ พรหมคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2560

นางจิรวรรณ วรรณศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2605

นางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งสว่าง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

08-7234-0814

นางสาวฐิติมา คหะวงษ์

นักพัฒนาชุมชน

08-1823-2581

นายดิเรก รัตน์รองใต้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2560

นายกนตธร คุณมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2605

นายทรงชัย ชาญเดช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

08-7234-0814

นางสาวภัทรา สายแก้ว

นักพัฒนาธุรกิจ

08-1823-2581

นางสาวปณิตา ฉลาดเอื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2560

นางสาววรพร อัมวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

08-1823-2605

นางสาวพัทธนันท์ กาละสัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

08-7234-0814

นายบรรจง เยียนทรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2560

นางสาววราภรณ์ ลิโป้

นักพัฒนาชุมชน

08-1823-2605

นางสาวธนิดา ภูศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

08-7234-0814

นายณรงค์ ภูชาดึก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2560

นายอนันต์ โสภากุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

08-7234-0814

นายนราวิชญ์ อินรัมย์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

08-1823-2560

นางสาวกุลวรัชต์ นาโสก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

08-7234-0814

นายณัฐพล สมชัย

นักพัฒนาชุมชน

08-1823-2560

นางสาวชลพรรษา น้ำนวล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

08-7234-0814

นายพสิษฐ์ วรพักต์สกุล

นักพัฒนาชุมชน

08-1823-2560

นางสาวณัชชา พินจอง

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

08-7234-0814

นางสาวกาญจนา จรัสแสง

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

08-7234-0814

นางสาวมินตรา ไพพฤติ

จนท.บันทึกข้อมูล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

08-7234-0814

นางสาวปูริดาภัทร สุขโสทรสกุล

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

08-7234-0814

นายอัฐวุฒิ เหลืองสุริยะ

นักพัฒนาชุมชน

08-7234-0814

นางสาวศรัณย์รัตน์ บุรินทรนิตย์

นักพัฒนาชุมชน

08-7234-0814

นางสาวเกษริน แข็งขัน

พนักงานทำความสะอาด

08-7234-0814

นายพงศธร เพชรก้อน

พนักงานขับรถ

08-7234-0814

นางภิรดี สุขเกษม

พนักงานปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการฯ

08-7234-0814

(Visited 1 times, 1 visits today)