โครงสร้างและหน่วยงาน/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

08-4874-0580

นายประสพชัย วิจารณรงค์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

08-1823-2581

นายวรรณะ สมชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

08-1823-2560

นายเจษฎา หมั่นเรียน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

08-1823-2605

นางสาวบัวผัน กรมลี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

08-7234-0814

นางวนิดา มัฆวิมาลย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2581

นายปริญญา รัตนศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

081 0544145

นางศศิธร ขันตรีกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2605

นางอนุรักษ์ พิเนตรเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-7234-0814

นางสาวสายใจ ชูพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

084 2649242

นายศิริบูรณ์ พรหมคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

094 532 3244

นางจิรวรรณ วรรณศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

093 5031199

นางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งสว่าง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

08-7234-0814

นางสาวภัทรา สายแก้ว

นักพัฒนาธุรกิจ

08-1823-2581

นายดิเรก รัตน์รองใต้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

081 3768609

นายกนตธร คุณมี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

081 182 5719

นายทรงชัย ชาญเดช

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

095 6635152

นางสาวปณิตา ฉลาดเอื้อ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

091 2957155

นางสาววรพร อัมวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

085 463 5201

นางสาวพัทธนันท์ กาละสัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

062 952 1956

นายณรงค์ ภูชาดึก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

08-1823-2560

นางสาวธนิดา ภูศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

08-7234-0814

นายนราวิชญ์ อินรัมย์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

08-1823-2560

นายอนันต์ โสภากุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

086 8609459

นางสาวกุลวรัชต์ นาโสก

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

085 839 5343

นางสาวชลพรรษา น้ำนวล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

08-7234-0814

นางสาวณัชชา พินจอง

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

08-7234-0814

นางสาวกาญจนา จรัสแสง

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

08-7234-0814

นางสาวมินตรา ไพพฤติ

จนท.บันทึกข้อมูล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

08-7234-0814

นางสาวปูริดาภัทร สุขโสทรสกุล

นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

08-7234-0814

นางสาวเกษริน แข็งขัน

พนักงานทำความสะอาด

08-7234-0814

นายพงศธร เพชรก้อน

พนักงานขับรถ

08-7234-0814

นางภิรดี สุขเกษม

พนักงานปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการฯ

08-7234-0814

(Visited 1 times, 1 visits today)