โครงสร้าง/บุคลากร

พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี

นายกัมปนาทจักวาล วิเวศ ศรีพุทธา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประสพชัย วิจารณรงค์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

กลุุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายวรรณะ สมชัย

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายเจษฎา หมั่นเรียน

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

ฝ่ายอำนวยการ

นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพูนคณิต เขตประทุม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.เฉลิมชนม์ โกสุมภ์ศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งสว่าง

นักจัดการทั่วไป

นางกนกกร สุทธิอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวบัวผัน กรมลี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางศศิธร ขันตรีกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนันทาวดี โรจนาธิวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอนุรักษ์ พิเนตรเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุวรรณี พงษ์เกษม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววีรยา ปัญญาภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางมณีรัตน์ ฉลาดสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายธฺติพันธ์ พลสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางทัศนาวรรณคามวรรณ

จพง.ชำนาญงาน

นางสาวอ้อยทิพย์ ณรงค์ชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจุฑาทิพย์ พึ่งสว่าง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายทรงชัย ชาญเดช

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายทรงชัย ชาญเดช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุพัตรา ธรรมทร

พนักงานบันทึกข้อมูล

นายชัยวัฒน์ มาสาซ้าย

พนักงานขับรถยนต์

นางอภิรดี สุขเกษม

พนักงานปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)