วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บทบาท หน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชน บริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน จัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน รวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของอำเภอใน ส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยว กับ ระบบ ข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน

- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค

เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี (ณ เดือน กรกฎาคม 2564)

๑. พัฒนาการจังหวัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๓. พัฒนาการอำเภอ (ชำนาญการพิเศษ) จำนวน ๒๐ ตำแหน่ง
๔. นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน ๘๕ ตำแหน่ง
๕. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๖. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๖ ตำแหน่ง
๗. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๘. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๙. พนักงานราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๑๐. ลูกจ้าง จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๑๑. พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๔ ตำแหน่ง
๑๒. นักการตลาดรู่นใหม่ จำนวน ๕ ตำแหน่ง
๑๓. อสพ. จำนวน ๒ อัตรา

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานอำเภอ จำนวน 20 อำเภอ ดังนี้

๑. นางจิรวรรณ วรรณศิริ นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอกุมภวาปี และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
๒. นายดิเรก รัตน์รองใต้ นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอหนองแสง
๓. นางสาวศศิวิมล นามวงศ์ นักวิชากาารพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ อำเภอเมืองอุดรธานี
๔. นางสาวสายใจ ชูพันธ์ นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอโนนสะอาด
๕. นายปริญญา รัตนศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอกุดจับ
๖. นางศศิธร ขันตรีกุล นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอบ้านผือ
๗. นางอนุรักษ์ พิเนตรเสถียร นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง
๘. นางสาวปณิตา ฉลาดเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอวังสามหมอ
๙. นายธีระศักดิ์ สุนารักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ อำเภอไชยวาน และอำเภอศรีธาตุ
๑๐. นางดาวเรือง วิเศษศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอหนองหาน และอำเภอกู่แก้ว
๑๑. นายบรรจง เยียนทรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอบ้านดุง และอำเภอทุ่งฝน
๑๒. นางสาววรพร อัมวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ อำเภอเพ็ญ
๑๓. นางวนิดา มัฆวิมาลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ อำเภอสร้างคอม และอำเภอพิบูลย์รักษ์
(Visited 1 times, 1 visits today)