ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมการโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุดรธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ คุณภาพชีวิตและสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบจังหวัดอุดรธานี บ้านหนองกุง ม.1 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาดhttps://youtu.be/FZ5xP2ZwEwQ

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบจังหวัดอุดรธานี บ้านหนองกุง ม.1 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด [...]