จังหวัดอุดรธานี ประชุมเตรียมการโครงการหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

อุดรธานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2561