จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561

วันที่ 4-9 มกราคม 2561 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ออกคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศฯ/สารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับอำเภอ 20 อำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศฯและสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ในระดับเขตตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)