หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดอุดรธานี ปี 2562

บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาระดับ ๒ (ข้อมูล กชช.๒ค ปี ๒๕๖๐ )ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เดิมชื่อบ้านห้วยหินลอด ยังเป็นหมู่บ้านที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นกลุ่มชุมชนที่อยู่ในสังกัดบ้านศรีสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี ต่อมามีประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงขอตั้งเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย ชื่อบ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗

(Visited 1 times, 1 visits today)