บริการของเรา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียงต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี

การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง2.3.1 เป้าหมาย 165 หมู่บ้าน แยกเป็นระดับ พออยู่ พอกิน จำนวน 113 หมู่บ้านระดับ อยู่ดี กินดีจำนวน 36 หมู่บ้านระดับ มั่งมี ศรีสุข จำนวน 16 หมู่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)