แผนที่ภูมิศาสตร์หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

หมู่บ้านห้วยสำราญ ตั้งห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ไปทางทิศตะวันตก ๑๘ กิโลเมตร ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ๕ กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ                  จด      บ้านนิคมฯ ๔ ตำบลนิคมสงเคราะห์

ทิศใต้                     จด      บ้านห้วยเจริญ ตำบลหนองไฮ

ทิศตะวันออก            จด      บ้านดงมะกรูด ตำบลหนองไฮ

ทิศตะวันตก              จด      บ้านนิคมฯ หมู่ ๖ ตำบลโคกสะอาด

(Visited 1 times, 1 visits today)