โครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561

26 มี.ค.2561 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพฒนาชุมชน นำโดย นายประสพชัย วิจารณรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน ดำเนินการโครงการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 โดยที่ประชุมได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามกระบวนการพัฒนา 5 กระบวนการ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)