ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 และติดตามการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธ [...]

22 มิถุนายน 2564 / 21:57 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุดรธานี ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๐ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom)

วันที่ ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. [...]

22 มิถุนายน 2564 / 21:48 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน